Program „Czyste Powietrze” oferuje wsparcie finansowe dla mieszkańców Polski, którzy chcą poprawić efektywność energetyczną swoich domów oraz zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery poprzez modernizację systemów grzewczych. Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać na zakup i montaż nowoczesnych i energooszczędnych urządzeń grzewczych, w tym również na grzejniki elektryczne akumulacyjne AeroFlow.

Dofinansowanie w ramach programu może obejmować część kosztów zakupu i montażu grzejników elektrycznych, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań i kryteriów programu. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania na grzejniki elektryczne w ramach programu „Czyste Powietrze”, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednim organem zarządzającym programem na swoim terenie. Poniżej rządowa strona, na której można złożyć wniosek o dofinansowanie do ogrzewania elektrycznego :

https://czystepowietrze.gov.pl

Najważniejsze informacje 

Okres wdrażania:

Program realizowany będzie w latach 2018–2029, przy czym:

1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);

2) środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 31.12.2029 r.

Okres kwalifikowalności kosztów:

1) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie, jak i przed oddaniem budynku do użytkowania uznawane są za niekwalifikowane.

2) zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod

warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie w formie dotacji, z zastrzeżeniem zdania następnego.

Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego oraz w formie dotacji z prefinansowaniem.

Warunki odnoszące się do źródeł ciepła

1. W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w budynku/lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego budynku/lokalu mieszkalnego.

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa

– posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”)

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

Kwota dofinansowania:

Obraz zawierający tekst, Czcionka, linia, numer

Opis wygenerowany automatycznie

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem10 budynku mieszkalnego

jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną

księgą wieczystą11 o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł12:

1) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym

zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Kwota dofinansowania:

Obraz zawierający tekst, Czcionka, linia, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem23 budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego

w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą24;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany

w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta25 zgodnie z art. 411 ust.

10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Kwota dofinansowania:

Obraz zawierający tekst, linia, Czcionka, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Beneficjentem jest osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta38 zgodnie z art. 411 ust.

10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

a) 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta38, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz

co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

3) W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który

ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.